Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Konkurs na jubileuszowe logo ŁDK!

Wielkimi krokami zbliża się rok jubileuszowy 65-lecia Łódzkiego Domu Kultury. Pragniemy wspólnie ze wszystkimi uczcić ten wyjątkowy dla nas czas.  Świętowanie rozpoczynamy od ogłoszenia konkursu na projekt graficzny jubileuszowe logo Łódzkiego Domu Kultury. 
I. Organizator konkursu

Łódzki Dom Kultury

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego jubileuszowego symbolu graficznego (logo) dla instytucji samorządu województwa łódzkiego – Łódzkiego Domu Kultury.
2. Logo będzie wykorzystywane przez instytucję do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. przez rok 2018
3. Konkurs trwa do 11 grudnia 2017 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a) Zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
b) Złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.), stanowiące pkt 5. Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu.
c) Za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w lit. b, składają przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 2)
d) Przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie (Załącznik nr 3 do regulaminu) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
e) W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego dotyczy powyższe roszczenie, zrekompensuje Łódzkiemu Dom Kultury, jak wyłącznie odpowiedzialny, poniesione koszty w związku ze skierowaniem przeciwko niej roszczeń odszkodowawczych.
f) Prace Konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie. 
g) Wyłonienie podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora Konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
h) Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
a) być czytelne i łatwe do zapamiętania,
b) być łatwo identyfikowane z naszą instytucją
c) wzbudzać pozytywne emocje
d) składać się z:
• tylko z logotypu (stylizacji literowej)
• tylko z elementu graficznego będącego symbolem
• lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
e) Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym
i kolorystycznym

Załączniki artykułu

Załącznik nr 4 (Pobrań: 63)
Załącznik nr 3 (Pobrań: 56)
Załącznik nr 2 (Pobrań: 65)
Załącznik nr 1 (Pobrań: 69)
Regulamin_65-lecie_ŁDK (Pobrań: 153)

Kategoria

Wiadomości