Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =

NABÓR - specjalista ds. obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Łódzkim Domu Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18
Wymagania niezbędne: Mile widziane wykształcenie średnie  o kierunku elektrycznym z elementami elektroniki, minimum rok stażu pracy na stanowisku elektryka, ważne uprawnienia kategorii E do min 1 kV w na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi,  konserwacji, remontów, montażu,  możliwość pracy na wysokości do 6 m, znajomość czytania projektów elektrycznych, umiejętność układania instalacji elektrycznej, umiejętność obsługi i naprawy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń wentylacji mechanicznej.

Wymagania dodatkowe: Mile widziana znajomość obsługi urządzeń oświetlenia scenicznego, mile widziana znajomość obsługi urządzeń akustycznych, mile widziana znajomość obsługi urządzeń multimedialnych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: m.in. Stała opieka (nadzór techniczny) nad powierzonymi urządzeniami, sprzętem, instalacją elektryczną oraz ich bezawaryjnym funkcjonowaniem poprzez systematyczne przeglądy i bieżące naprawy, usuwanie usterek i nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie własnych spostrzeżeń lub  zgłoszonych przez inne działy ŁDK, w przypadku awarii mogących  spowodować odwołanie zajęć lub imprez niezwłoczne zastosowanie odpowiednich kroków niezbędnych do ich likwidacji, dokonywanie drobnych przeróbek i montażu instalacji elektrycznej, internetowej i telefonicznej, obsługa imprez, kursów tańca, zajęć klubowych, a także szkoleń i konferencji w zakresie oświetlenia,  nagłośnienia i obsługi projektorów multimedialnych.

1. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny,
b) CV,
c) Kwestionariusz osobowy,
d) Kserokopie świadectw pracy,
e) Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
f) Oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
h) Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach,
i) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów rekrutacji na stanowisko pracy w Łódzkim Domu Kultury. (można w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź, w celu realizacji procesu rekrutacji.” Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem   ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.” )

2. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, lub składać osobiście w sekretariacie ŁDK II piętro, pokój 218 w godzinach 8.00 – 16.00,  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Łódzkim Domu Kultury”

3. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.ldk.lodz.pl w zakładce BIP.

„Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury
w Łodzi z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź.
2. Możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Pani Sylwia Tokarska, tel. 797-326-200, adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych.
5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
6. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezbędne do jej przyjęcia i rozpatrzenia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach nie jest obowiązkowe, jeżeli jej nie wyrazisz, nie będziemy przetwarzać Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
8. Twoje dane będą w procesie rekrutacji przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.”

Kategoria

Wiadomości