Galeria Kawiarnia - aktualności

zaprasza na wystawę

Marii Kopeć i Teresy Małowiejskiej

FRAGMENTY - Z OTOCZENIA WZIĘTE

WERNISAŻ: 9 MAJA 2017 o godz. 18.00

 

 ----- Please scroll down for engish version.--------

Prezentowana w Galerii Kawiarnia wystawa malarstwa Marii Kopeć i Teresy Małowiejskiej to wydarzenie niecodzienne. Nieczęsto bowiem zdarza się, że w jednej przestrzeni wystawienniczej sąsiadują ze sobą tak różne cykle prac i zarazem tak różne spojrzenia oraz wrażliwości twórcze. Rzadko też kiedy zdarza się to, że owa odrębność wzajemnie sobie nie przeszkadza i siebie nie niszczy, lecz uzupełnia się i tworzy komplementarną całość, z której wyłania się nowy kontekst interpretacyjny.
Z otoczenia wzięte to ekspozycja zbudowana z opozycji w każdym tego słowa znaczeniu, w której jedyną wspólną cechą jest podobieństwo biografii autorek. Obie malarki, choć rozpoczęły swą twórczą drogę zaledwie przed paru laty, mają już za sobą wiele bardzo różnorodnych i bardzo kształcących doświadczeń artystycznych. A wśród nich liczne wystawy, nagrody i wyróżnienia stanowiące podsumowanie ich ciągłego poszukiwania tożsamości twórczej. Jednak, w efekcie wieloletniej edukacji i podejmowania wielorakich prób zdefiniowania artystycznej części siebie, ukształtowały one ostatecznie bardzo odrębny sposób wypowiedzi twórczej. Dlatego na ścianach galerii obserwujemy współistnienie dwóch różnych, intensywnie przenikających się światów malarskich. W jednym z nich dynamika przemian zjawisk i energii przyrody podporządkowuje sobie wszelkie sposoby wyrazu oraz zastosowanie technologii malarskiej. W drugim zaś potrzeba odnalezienia harmonii i spokoju w zewnętrznym chaosie wymusza opanowanie i zdystansowanie w komentowaniu wybranych motywów. Prezentowane kolekcje prac stanowią zatem dla siebie swoisty kontrapunkt, bez którego istnienie któregokolwiek z cykli nie miałoby aż tak dużej siły oddziaływania. Malarstwo Marii Kopeć, choć ekspresyjne i żywiołowe, pozostaje łagodne i mało drapieżne, gdy pozbawimy je kontekstu uporządkowanych i wyważonych kompozycji Teresy Małowiejskiej. I odwrotnie. Stonowane i zaplanowane kompozycje miejskich pejzaży Teresy Małowiejskiej, pozbawione kontrastu sugestywnych i gwałtownych pejzaży natury Marii Kopeć, tracą nieco swój kontemplacyjny charakter i stają się dużo bardziej zaczepne. Odrębność ekspresji malarek scalona tu nie przypadkiem w jedną ekspozycyjną całość, podobnie jak różnorodność zjawisk świata, współgra ze sobą, a każdy z obecnych w tym układzie elementów jest niezbędny do zachowania całkowitej równowagi.
Współzależność wynikająca ze współobecności jest tu szczególnie istotna również z tego względu, że obie prezentowane kolekcje obrazów są komentarzem i opisem tej samej rzeczywistości. Rzeczywistości bardzo złożonej i wielowarstwowej, którą pojedynczemu twórcy, z uwagi na liczne ograniczenia własnej wrażliwości, opisać jest niezwykle trudno. Dlatego kiedy opisu dokonują dwie tak różne autorki, dowiadujemy się na temat komentowanej rzeczywistości o wiele więcej. Zyskujemy więc pełniejszy obraz twórczych inspiracji i pełniejszy obraz tego, co w otoczeniu warte jest uwagi. Widzimy, jak tkanka miejska uzupełniona nastrojowością natury tworzy obraz całościowy, taki, w którym nic nie jest zbędne i wszystko ma swoje wyjątkowe miejsce. Określone liniami i podziałami elewacje budynków, podobnie jak rozległe płaszczyzny pól i łąk, nie są już interesujące dla malarek same w sobie. Wręcz przeciwnie, stają się poligonem dla licznych eksperymentów malarskich. Uzupełnione budowanym z wyczuciem światłocieniem oddziałują intensywnie, a przez to przekierowują naszą uwagę z detalu na zagadnienia ogólnoplastyczne – kolor, walor, fakturę. Nawet najdrobniejsze elementy odsyłają nas ze skojarzeniami od świata rzeczy do świata metafor, w którym wszystko, co obserwujemy, zyskuje nową, osobistą jakość.
Stojąc wobec zaproponowanej ekspozycji, pytamy więc z zaciekawieniem o to, co tak naprawdę biorą malarki z otoczenia? Kształty poszczególnych obecnych w pejzażu elementów, potrzebnych im do budowania kompozycji obrazów, czy raczej subtelne zjawiska, których przemijalności i ulotności doświadczają co dzień? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ani jednoznaczna, tym bardziej że sugerowane przez poszczególne obrazy podpowiedzi są dwuznaczne. Jak by jednak nie było, z konfrontacji z obrazami wynika jasno, że obie artystki poszukują intensywnie inspiracji poza sobą – w świecie, w którym żyją i tworzą. A więc rozglądają się wciąż wokół siebie uważnie i biorą z dostępnego im otoczenia tak wiele, jak tylko jest to możliwe.

Jacek Świgulski

Maria Kopeć – absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej. Pierwsze próby malarskie podjęła w 2010 roku w grupie plastycznej „Greps” działającej przy Widzewskich Domach Kultury w Łodzi. Od 2012 roku należy do Klubu Plastyka Amatora, a od 2014 r. do Stowarzyszenia Plastyków Amatorów, którym patronuje prof. Ryszard Hunger. W latach 2014–2015 uczestniczyła w zajęciach Akademii Kreatywnego Seniora przy ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Od roku 2014 uczęszcza regularnie na zajęcia prowadzone przez artystę plastyka Jacka Świgulskiego w „Pracowni 413” działającej przy Łódzkim Domu Kultury. Ciągle jeszcze poszukuje autorskiego sposobu na wyrażenie własnych emocji. Maluje głównie akwarelą, ale także farbami olejnymi oraz akrylowymi. Dotychczas brała udział w wielu plenerach malarskich oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, gdzie często zdobywała nagrody i wyróżnienia. W 2017 roku otrzymała nagrodę Grand Prix za obraz Niebo i Ziemia – zawsze razem. Obecna wystawa jest jej drugą wystawą indywidualną.
e-mail: mariakopec81@gmail.com


Teresa Małowiejska. Łodzianka, z wykształcenia ekonomistka. Należy do Klubu Plastyka Amatora przy Łódzkim Domu Kultury i do Stowarzyszenia Plastyków Amatorów w Łodzi (obecnie kolejny raz wybrana do Zarządu). Uczestniczka i słuchaczka zajęć Akademii Kreatywnego Seniora działającej w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Regularnie, od wielu lat, uczęszcza na zajęcia malarskie do działającej w ŁDK „Pracowni 413” – prowadzonej przez artystę plastyka Jacka Świgulskiego. Należy także do łódzkiej grupy plastycznej „Greps”, a jej ulubionymi technikami są akryl, tusz i akwarela, które swobodnie łączy i przeplata.
Dotychczas uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych, a także w licznych plenerach malarskich, akcjach charytatywnych, targach i konkursach, gdzie wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia i nagrody. Wystawa prezentowana w Galerii Kawiarnia Łódzkiego Domu Kultury jest jej trzecim pokazem indywidualnym.

------------------------------------

Maria Kopeć and Teresa Małowiejska’s art exhibition in Kawiarnia Gallery is an extraordinary event. Not often do such different works, and at the same time different types of art perception and sensitivity, share one exhibition space. It is also rare for such individually distinctive styles not to dim and destroy each other, but to mesh so well together and complement each other, creating something complete that unveils a new context for interpretation.
Z otoczenia wzięte (Taken from the surroundings) is an exhibition consisting of opposites in all meanings of this word, its only common denominator being the biography of the artists. Even though both painters began their artistic journey only a few years ago, they have already collected numerous diverse and educational artistic experiences, such as exhibitions, awards and distinctions, which are a summary of their constant search for artistic identity. In the end, as an effect of years of education and attempts at defining the artistic parts of themselves, they both developed vastly different ways of artistic expression. This is why on the walls of the gallery we can observe the coexistence of two different, intensely permeating worlds of painting. In one of them, the dynamic of the changing phenomena and energy of nature is what dictates the way of expression and the medium. In the second one, the need to find harmony and serenity in external chaos enforces the composure and the distanced way of commenting on the chosen motifs. Thus, the exhibited collections of works create a kind of a counterpoint for each other, without which neither of them would have nearly as much influence. Painting of M. Kopeć, though expressive and lively, stays mild and without sparkle when deprived of the context of T. Małowiejska’s orderly and balanced urban landscapes. And on the contrary – the muted and well-planned urban landscapes of T. Małowiejska lose their contemplative character when presented without the contrast of the suggestive and intense nature landscapes of M. Kopeć, and become more defiant. The individuality of expression of both artists, merged here not by accident into a whole in form of an exposition, harmonizes similarly to the variety of the phenomena in the World, and each of the elements in this arrangement is essential to maintain its total balance.
Codependency because of coexistence is crucial here also because both of the exhibited collections are a commentary on and a description of the same reality. A reality that is very complex and multi-layered, and which is very difficult to describe for a single artist because of the limits of their own sensitivity. That is why when the description is made by two artists that are so different, we learn so much more about the reality they are commenting on. We get a more complete picture of the art inspirations and of what is worthy of our attention in the surroundings. We see how the urban tissue, supplemented with the moods of the nature, creates a comprehensive picture, one in which nothing is redundant and everything has its unique place. The elevations of the buildings, marked with lines and divisions, as well as vast fields and meadows, on their own are not the objects of interest for the artists anymore. Quite on the contrary, they become a space for numerous artistic experiments. Supplemented with gracefully applied chiaroscuro, they have a strong influence, and thus shift our attention from the details to the general matters of fine arts – colour, value, texture. Even the smallest elements steer our associations from the world of matter to the world of metaphors, in which everything that we observe attains new, personal quality.
Looking at the exposition, we ask shyly: what do the artists take from the surroundings? The shapes of the specific elements, present in the landscape and needed for the composition of the paintings, or rather the subtle phenomena, which fleetingness and transitoriness the artists experience every day? The answer to this question is neither simple nor unambiguous, especially since the hints offered by specific paintings are quite equivocal. Nevertheless, confrontation with the paintings clearly shows that both artists are actively searching for exterior inspirations – in the world in which they live and create. So they keep looking around carefully and absorbing as much as possible from their surroundings.

Jacek Świgulski
English translation: Aleksandra Tarka


Maria Kopeć. Graduated from the Faculty of Civil Engineering at Lodz University of Technology. She made her first steps in painting in 2010 in an art group ‘Greps’ at Widzew Cultural Center in Łódź. She is a member of the Amateur Artist Club (since 2012) and the Amateur Artists Society (since 2014), which both work under the auspices of Prof. Ryszard Hunger. In the years 2014–2015 she participated in workshops organized by the Active Senior Academy at Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. Since 2014 she has been regularly attending Jacek Świgulski’s art workshops in ‘Workshop 413’ at Łódź Cultural Center. She is still looking for her own way of expressing emotions. Her main medium are watercolour paints, but she also uses oil and acrylic paints. She has participated in numerous open-air painting workshops and group exhibitions, where her works were often awarded with distinctions. In 2017 she received the Grand Prix prize for the painting Niebo i Ziemia – zawsze razem (Heaven and Earth – always together). This is her second individual exhibition.
e-mail: mariakopec81@gmail.com

Teresa Małowiejska. A native of Łódź, an economist by profession.
She is a member of the Amateur Artist Club at Łódź Cultural Center and the Amateur Artists Society in Łódź, and was elected for the Board of the latter several consecutive times. Participates in and observes classes at the Active Senior Academy at Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. For years she has been regularly attending Jacek Świgulski’s art workshops at the ‘Workshop 413’ at Łódź Cultural Center. She also belongs to an art group ‘Greps’ in Łódź, and her favourite mediums are acrylic paints, ink, and watercolours, which she combines freely.
So far she has participated in many group exhibitions, as well as in open-air workshops, charity events, trade fairs, and competitions, where she was awarded numerous distinctions and prizes. This exhibition in Kawiarnia Gallery in Łódź Cultural Center is her third individual showcase.

 

Wystawa czynna do dnia 28 maja 2017 w godzinach pracy kawiarni

 

O Galerii Kawiarnia

Galeria mieści się w nowoczesnym wnętrzu Restauracji-Kawiarni Łódka w ŁDK i mają tutaj miejsce bardziej kameralne prezentacje malarstwa, rysunku, fotografii i grafiki. Autorzy wystaw tu eksponowanych to debiutanci, którzy nie posiadają jeszcze dużego dorobku artystycznego, ale także artyści zrzeszeni w Klubie Plastyka Amatora i uczestnicy zajęć plastycznych w pracowniach ŁDK. Prezentowane są tutaj także wystawy towarzyszące innym wydarzeniom artystycznym, m.in. Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier, Dniom Gór.