Audyt instytucji kultury. Ocena działalności merytorycznej i finansowej

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom informacji dotyczącej sposobu oceny  działalności jednostki przez audytora zewnętrznego. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób oceny instytucji kultury pod kątem działalności merytorycznej oraz finansowej we wszystkich najważniejszych aspektach jej działalności. Uczestnicy dowiedzą się w którym obszarze działalności mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być konsekwencje i na które aspekty w zarządzaniu jednostką warto zwrócić szczególną uwagę. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady dobre i złe z praktyki, wskazanie  licznych problemów z jakimi borykają się instytucje kultury oraz możliwych rozwiązań.

Program szkolenia:
10:00-11:30 Formy organizacyjne działalności kulturalnej. Wybór audytora zewnętrznego do oceny działalności jednostki. Wstępna ocena systemów zarządzania i kontroli – przeprowadzenie testów.
11:30-11:45 Przerwa
11:45-13:15 Ocena wybranych aspektów organizacji i zarządzania personelem jednostki. Ocena działalności merytorycznej – realizacja celów statutowych jednostki. Efektywność ekonomiczna i ocena gospodarki finansowej jednostki. Gospodarowanie mieniem jednostki.
13:15-13:45   Przerwa
13:45-15.00 Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ocena sprawowania nadzoru nad działalnością instytucji kultury. Nowe regulacje ustawowe – krótki przegląd zmian od 2016 r.
15:00-15:15   Przerwa
15:15-16:00 Pytania uczestników – rozwiązywanie problemów.

Prowadzący:

Lucyna Wójtowicz

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem zewnętrznym jest związana od samego początku systemu. Doświadczony audytor – przeprowadziła liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym obszarze kultury, inwestycji budowalnych, zamówień publicznych, finansów publicznych, szkolnictwa oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

2019-12-09 10:00

Czas trwania: 6

Cena: 150 zł/os.

Sala: ŁDK, 313

Zapisz się:

tel. 797 326 219