Poprawność językowa pism urzędowych

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji językowych potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się polszczyzną w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Szczególny nacisk będzie położony na poprawność językową pism urzędowych.

Korzyści dla uczestników:
• zdobycie wiedzy z zakresu gramatyki opisowej i stylistyki potrzebnej przy właściwej konstrukcji tekstu,
• nabycie umiejętności krytycznego czytania tekstu w celu jego korekty,
• poprawa kompetencji językowych w pismach urzędowych,
• warsztaty z konstruowania i tworzenia pism urzędowych,
• stały feedback podczas szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem po zajęciach

Program szkolenia:
9:00-10:30 Na czym polega ochrona języka polskiego na podstawie ustawy o języku polskim. Podstawowe pojęcia – usystematyzowanie. Pisownia łączna i rozdzielna. Użycie łącznika. Pisownia partykuł. Zakres użycia wielkiej
i małej litery. Zapis dat i wartości liczbowych. Zapis skrótów i skrótowców.
10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:15 Odmiana nazwisk polskich i obcych. Odmiana nazw miejscowych (miast, miejscowości, wsi, ulic, itd.). Budowa zdania (szyk, umiejscowienie zaimków, przyimków, itd.). Użycie cytatów. Podstawowe zasady interpunkcji. Zwroty grzecznościowe.
12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 Rodzaje pism urzędowych i ich części składowe. Budowa pism urzędowych różnego typu: kolejność informacji, podział tekstu. Dopasowanie formy i stylu do konkretnego typu pisma – szablony. Poprawność językowa pism urzędowych – jak pisać dobrze i wiarygodnie.
Skuteczne pisanie – co należy uwzględnić:
• do kogo piszemy – kim jest nasz odbiorca i co mu chcemy przekazać?
• jak przekazać – ustalenie różnych sposobów komunikacji w zależności od grupy docelowej,
różnice w przekazywaniu informacji odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym.
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:00 Precyzja i sposoby jasnej komunikacji w pismach urzędowych oraz zasady ich graficznego opracowania. Ćwiczenia.
Poprawna budowa i redagowanie pism urzędowych:
• redakcja tekstów w zależności od rodzaju,
korespondencja (list, pismo do klienta, korespondencja wewnętrzna).

Prowadzący:

Ewa Gadomska

Marketerka, pr-owiec, trener, doradca. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się szeroko pojętą komunikacją marketingową oraz PR.

2017-10-06 09:00

Czas trwania: 7h

Cena: 120 zł/os.

Sala: 103

Zapisz się:

tel. 797 326 219