unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Regulamin szkoleń organizowanych przez Łódzki Dom Kultury w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury

Organizator:
1. Szkolenia organizowane są przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 zwany dalej ,,Organizatorem" w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury.

Szkolenia:
1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń pod adresami: www.ldk.lodz.pl/szkolenia oraz www.regionkultury.pl/szkolenia.
2. Oferta zawiera m. in.: temat, datę, program, koszt, opis szkolenia, profil prowadzącego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.
4. Szkolenia są prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie, zwanych dalej Trenerami szkoleń. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Trenerów szkoleń.

Zgłoszenie uczestnictwa:
1. Uczestnikiem szkolenia, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba zainteresowana tematem danego szkolenia, chcąca podnosić kompetencje zawodowe, a w szczególności związana z instytucją kultury, organizacją pozarządową z sektora kultury.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz jest dostępny na stronach internetowych Organizatora tj. www.ldk.lodz.pl lub www.regionkultury.pl lub może być udostępniony w wersji papierowej przez Organizatora.
3. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Rekrutacja Uczestników na szkolenia przeprowadzana jest przez Zespół ds. Regionalnej Akademii Kadr Kultury.
5. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach dobrowolnie.
6. Uczestnik przesyłający zgłoszenie lub osoba delegująca Uczestnika, zobowiązuje się do udziału w szkoleniu oraz zaświadcza, że zapoznał/a się i akceptuje obowiązujący regulamin szkoleń organizowanych w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury.

Warunki uczestnictwa:
1. Za udział w szkoleniach Organizator pobiera opłatę zgodną z informacją umieszczoną w opisie oraz formularzu zgłoszeniowym danego szkolenia na stronach internetowych Organizatora.
2. Opłata za udział w szkoleniu pobierana jest w dniu szkolenia w kasie Łódzkiego Domu Kultury lub po szkoleniu, w formie przelewu na podstawie faktury wystawionej w dniu spotkania (wyjątek stanowią szkolenia organizowane w regionalnych ośrodkach kultury – w tych przypadkach opłaty są przyjmowane wyłącznie na konto ŁDK: PKO BP I O/Łódź 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź).
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników oraz prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniach.
4. Uczestnicy szkoleń pokrywają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzanego szkolenia oraz z powrotem. 
5. Cena szkolenia zawiera: opłatę za udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu:
1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu. W takim wypadku ma obowiązek poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, Uczestnik może przedstawić Organizatorowi osobę, która mogłaby go zastąpić.
3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze do daty rozpoczęcia szkolenia lub braku informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu, Uczestnik/lnstytucja delegująca będą zobowiązani do pokrycia całości kosztów szkolenia. Wyjątek stanowi sytuacja w której Uczestnik będzie w stanie znaleźć inną osobę na zwolnione miejsce.

Zmiana terminu szkolenia:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi, który opłacił szkolenie
przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile to możliwe, udział w szkoleniu w innym terminie.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą na szkolenie.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, szczególnie w przypadku jeśli uczestnik nie brał udziału w całości szkolenia (do wydania dyplomu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.

Ochrona danych osobowych i wizerunku:
1. Osoba dokonująca rejestracji poprzez formularz elektroniczny podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres e-miał, numer telefonu).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z panią Sylwią Tokarską: tel. 797-326-200, adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl. Pełni ona funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD).
3. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 punkt 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Punkt ten mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, ponieważ Organizator realizuje obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej.
4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by Organizator mógł zapewnić bezpieczny udział w szkoleniu osobie, której dane są przetwarzane.
5. Każda osoba może swoje dane sprawdzić, poprawić, zmieniać lub usuwać. W tym celu prosimy o kontakt z IOD. W przypadku wątpliwości, można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Uczestnik akceptuje fakt, że jego udział w szkoleniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, nadawanie i rozpowszechnianie jego głosu i wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji, w której zostanie wykorzystana dokumentacja ze szkoleń, na co Uczestnik wyraża nieodpłatną i nieograniczoną czasowo zgodę.

Reklamacje:
1. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: rakk@ldk.lodz.pl lub listownie na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Łódzki Dom Kultury.
3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przestana na adres elektroniczny uczestnika, na co wyraża on zgodę, lub - w przypadku reklamacji zgłoszonej listownie - na podany adres korespondencyjny uczestnika.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera szkolenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego opublikowania na stronach www.ldk.lodz.pl oraz www.regionkultury.pl. Wiążące dla uczestników są warunki aktualne w dniu przeslania formularza zgłoszeniowego.
5. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom szkoleń na stronach internetowych: ww.ldk.lodz.pl oraz www.regionkultury.pl.