Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =

STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI)

Integracja  środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej, zabezpieczenie dokumentów i pamiątek wojennych.

Spotkania:
I oddział: 1, 3, 4 piątek m-ca, godz. 10.00-12.00, sala 310 
Telefon do prezesa: 503-054-355

II oddział: 2 piątek m-ca, godz. 10.00-11.30, sala 310
Telefon do prezesa: 601-368-678

Więcej informacji na stronie: www.dzieciwojny.pl
 

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY PODZIEMNYCH SIŁ ZBROJNYCH 1944-1956

Działalność socjalna i opieka dla Żołnierzy II Konspiracji. Występowanie o  odznaczenia dla członków.
Spotkania: wybrane czwartki godz. 10.00-12.00, sala 11
Kontakt: 608-718-249
 

ZRZESZENIE "WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ" ZARZĄD OBSZARU CENTRALNEGO W ŁODZI

Obszar Centralny WiN Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego w Łodzi został powołany do życia w roku 1991. Swoim zasięgiem obejmuje obszar województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Celem organizacji jest: utrzymywanie więzi organizacyjnych członków Zrzeszenia, badanie, dokumentowanie i opracowywanie działalności WiN, upamiętnianie wydarzeń okresu walki niepodległościowej o wolność Polski. Zrzeszenie skupia byłych żołnierzy WiN i innych organizacji antykomunistycznych, a także osoby niebędące kombatantami. Obecnie prezesem Zarządu Obszaru Centralnego WiN jest Jarosław Stulczewski. Prezesem honorowym kpt. Edmund Kowalczyk.


Spotkania: ostatnia środa miesiąca, godz. 17.00, sala 11
Adres do korespondencji: 98-220 Zduńska Wola, ul. Wileńska 8
Kontakt: 501 857 538 (prezes)
 

ZWIĄZEK LEGIONISTÓW POLSKICH I ICH RODZIN

Kultywowanie tradycji legionowych i niepodległościowych: utrwalanie w pamięci Polaków osoby i dzieła Marszałka Józefa Piłsudskiego: uroczyste obchodzenie rocznic związanych z działalnością Legionów, powstań i świąt narodowych oraz osobą J. Piłsudskiego.
Spotkania: czwartki godz. 16.00 – 18.00, sala 310

  

TOWARZYSTWO STRZELEC

Wychowanie obywatelskie młodzieży: wspieranie działalności społecznej i wychowawczej, działanie w zakresie kultury, sztuki, edukacji, krzewienia tradycji: przeciwdziałania patologiom społecznym: popieranie i propagowanie twórczości artystycznej i kulturalno-oświatowej w środowisku cywilnym.
Spotkania: czwartek godz.16.00-18.00, sala 11
 

 

 


ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH OKRĘG ŁÓDŹ

Dążenie do powołania fundacji, archiwum i muzeum NSZ: popieranie, inicjowanie i organizowanie różnych form działalności w zakresie utrwalania i zabezpieczania dorobku historycznego i politycznego NSZ: współdziałanie z archiwami, muzeami i organizacjami kombatanckimi.
Działalność została zakończona.

  

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW W KRAJU ANTYK

Dokumentowanie i upamiętnianie żołnierskiego czynu Polaków w walkach o wolność i niepodległość Polski: opieka nad kombatantami i reprezentowanie ich interesów: współpraca z organizacjami patriotycznymi, szkołami, harcerzami, itp.
Działalność została zakończona.
 

ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP ODDZIAŁ ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE

Związek nie funkcjonuje już w Łódzkim Domu Kultury. 

Ochrona uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; upowszechnianie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego i suwerenności kraju: utrwalanie historii związku i pamięci o jego działaczach.
Spotkania: środa godz.11.30 – 14.00, sala 12
 

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ŁÓDŹ

Obrona godności dobrego imienia, pamięci AK i jej żołnierzy, opieka nad nimi, zapewnienie pomocy, badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego AK.
Spotkania: sala 12

Poniedziałki:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź
1 I 3 poniedziałek m-ca, godz. 10.00 - 12.00
Komisja weryfikacyjna i socjalna
Środowisko Warszawa

Piątki:
25 pp Armii Krajowej - drugi i czwarty piątek m-ca, godz.15.00 - 18.00 ( s.11)
Środowisko Jodła - trzeci piątek m-ca, godz. 15.00 - 17.00

Sobota:
29 pp Strzelców Kaniowskich Obwód Brzeziny – pierwsza sobota m-ca godz.,10.00 - 12.00
 

SPOŁECZNY KOMITET PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI

Krzewienie i kultywowanie pamięci o Marszałku J. Piłsudskim: kultywowanie idei niepodległościowej oraz postaw patriotycznych, opieka nad miejscami pamięci i grobami żołnierzy z lat 1918-20: zbieranie materiałów historycznych dot. J. Piłsudskiego i jego żołnierzy: organizacja uroczystości patriotycznych.
Spotkania: drugi wtorek m-ca, godz. 17.00 – 19.00, sala 11
Więcej informacji na stronie: www.skpjp.cba.pl


 


 

OGÓLNOKRAJOWY ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Związek jest kontynuatorem tradycji i pamięci o żołnierzach Konspiracyjego Wojska Polskiego. Organizuje i bierze aktywny udział w świętach państwowych i uroczystościach rocznicowych. Organizuje również spotkania z młodzieżą i sprawuje opiekę nad miejscami pamięci narodowej.
Spotkania: druga środa m-ca, godz.11.00-13.00, sala 11.
 

STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ - KOŁO NR 40 W ŁODZI

Działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym; Upowszechnianie wśród społeczeństwa znaczenia i roli ONZ  w zapewnieniu pokoju
i bezpieczeństwa, wygaszania konfliktów w świecie oraz budowanie wzajemnego zaufania i współpracy; Propagowanie misji pokojowych ONZ wśród młodzieży. Organizacja wystaw tematycznych.
Spotkania: ostatni piątek miesiąca , godz.16.00 – 18.00, sala 310  

 


 

ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Związek skupia osoby, którym bliska jest pamięć o życiu i czynach Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z głównych twórców niepodległego państwa polskiego. Nasze podstawowe cele to rozwijanie postaw patriotycznych Polaków, pielęgnowanie pamięci o chlubnych kartach historii naszej ojczyzny, propagowanie wiedzy historycznej i zdolności obronnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli młodzieży.
 

Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989


Integrowanie środowisk niepodległościowych , upamiętnianie wydarzeń historycznych związanych z walką i działalnością w latach 1956 - 1989 na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości;  gromadzenie,  opracowywanie i upowszechnianie dokumentów   oraz  innych świadectw historycznych dotyczących zdarzeń, osób,  miejsc związanych z prowadzoną w latach 1956 - 1989 działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Spotkania: ostatni poniedziałek miesiąca,  godz.17.00, sala 313 

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska  Polskiego  im. Armii Łódź  Zarząd Wojewódzki  w  Łodzi


Popularyzowanie czynu zbrojnego żołnierza Wojska Polskiego na frontach wojen, w ruchu oporu i pokojowej służbie. Krzewienie wojskowych tradycji historycznych i kulturowych. Integracja środowiska oraz organizowanie pomocy członkom Związku.

Spotkania: trzecia środa miesiąca w godz. 10.00-13.00,  sala 11
Kontakt: 601 372 509, e-mail :  zgzwir@gmail.com, więcej informacji na stronie; www; zgzwir