Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =

IV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DOJRZAŁEJ "PRZYSTANEK 60+"

Od 2016 r. Łódzki Dom Kultury organizuje Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej  "Przystanek 60+". Celem Przeglądu jest m.in. prezentacja i promocja dorobku twórczości mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+, konfrontacja i wymiana doświadczeń, inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej, a także integracja środowisk seniorskich.


Malarstwo i Rzeźba to temat kolejnej, czwartej już edycji Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”. Wydarzenie adresowane jest do malarzy oraz rzeźbiarzy z Łodzi i województwa łódzkiego.

TERMIN: 30 czerwca 2017 r.
MIEJSCE: Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18, Łódź

Zapraszamy do udziału!

ORGANIZATOR - Łódzki Dom Kultury   

PATRONAT HONOROWY - Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

PARTNERZY: Radio Łódź, Dziennik Łódzki, TVP Łódź, NTL Radomsko


WARUNKI UCZESTNICTWA:


1.    W konkursie mogą uczestniczyć artyści-amatorzy z: Instytucji Kultury, Klubów Seniora, Uniwersytetów III Wieku, Kół Gospodyń Wiejskich, Związków     Emerytów i Rencistów oraz osoby indywidualne w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego.
2.    Tematyka prac jest dowolna.
3.    Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
4.    Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wykonane samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe.
5.    Do konkursu dopuszczone będą prace należące do sztuk plastycznych z kategorii malarstwa i rzeźby: kategoria malarstwo - praca płaska, wymiar: do 100 cm dłuższy bok, kategoria rzeźba - praca przestrzenna, technika dowolna, wymiar: 1 m dłuższy bok
6.    Prace malarskie zgłaszane na konkurs muszą być oprawione. Rzeźby należy odpowiednio zabezpieczyć.
7.    Udział w przeglądzie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.
8.    Zgłaszane prace malarskie i rzeźbiarskie muszą być własnością autorów.
9.    Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest dostarczenie pracy malarskiej lub rzeźby wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia, dostarczoną w kopercie z               następującymi informacjami: imię, nazwisko, tytuł pracy, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail oraz instytucja.
10.  Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
11.   Organizator nie zapewnia posiłków.
12.   Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. Prosimy o ich osobisty odbiór w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu (14.07.2017r.)
13.    Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na terenie Łódzkiego Domu Kultury. Wystawa odbędzie się w dniach 3-14.07.2017r.
14.    Udział w przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby przeglądu oraz udostępnienie pracy na potrzeby organizacji wystaw pokonkursowej.
15.    Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania finału przeglądu oraz zgłoszonych prac.
16.    Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się na stronie www.ldk.lodz.pl

KONKURS

1.    Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury do każdej z kategorii.
2.    Jury dokona oceny złożonych prac. Ocena jury jest ostateczna.
3.    Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
4.    Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.
5.    Prace wraz z kartą zgłoszenia należy nadesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora do dnia 26.06.2017
Adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź z dopiskiem  IV WOJEWÓDZKI PRZEGLAD TWÓRCZOŚCI DOJRZAŁEJ „PRZYSTANEK 60+”.
6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenie w       transporcie).
7.    Rozstrzygniecie i ogłoszenie wyników przeglądu nastąpi w dniu 30.06.2017 podczas uroczystego finału.
Kontakt:
Malwina Paroń: tel. 797 326 197, e-mail: m.paron@ldk.lodz.pl
Dominika Bernacka: tel. 797 326 177, e-mail: d.bernacka@ldk.lodz.pl

Załączniki artykułu

logo Przystanek 60 (Pobrań: 0)