unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŁÓDZKI DOM KULTURY W RAMACH REGIONALNEJ AKADEMII KADR KULTURY

Organizator:

1. Szkolenia organizowane są przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą
w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 zwany dalej „Organizatorem” w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury.

Szkolenia:

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń pod adresami:  http://www.ldk.lodz.pl/szkolenia oraz http://www.regionkultury.pl/szkolenia.
2. Oferta zawiera m.in. temat, datę, program, koszt, opis szkolenia, profil prowadzącego.

Zgłoszenie uczestnictwa:

1. Uczestnikiem szkolenia, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba zainteresowana tematem danego szkolenia, chcąca podnosić kompetencje zawodowe, a w szczególności związana z instytucją kultury, organizacją pozarządową z sektora kultury.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie na stronach internetowych Organizatora tj. www.ldk.lodz.pl lub www.regionkultury.pl formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do Organizatora.
3. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Rekrutacja Uczestników na szkolenia przeprowadzana jest przez Zespół ds. Regionalnej Akademii Kadr Kultury.
5. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach dobrowolnie.
6. Uczestnik przesyłający zgłoszenie lub osoba delegująca Uczestnika, zobowiązuje się do udziału w szkoleniu oraz zaświadcza, że zapoznał/a się i akceptuje obowiązujący regulamin szkoleń organizowanych w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury.

Warunki uczestnictwa:

1. Za udział w szkoleniach Organizator pobiera opłatę zgodną z informacją umieszczoną w opisie oraz formularzu zgłoszeniowym danego szkolenia na stronach internetowych Organizatora.
2. Opłata za udział w szkoleniu pobierana jest w dniu szkolenia w kasie ŁDK lub po szkoleniu, w formie przelewu na podstawie faktury wystawionej w dniu spotkania (wyjątek stanowią szkolenia organizowane w regionalnych ośrodkach kultury – w tych przypadkach opłaty są przyjmowane wyłącznie na konto ŁDK: PKO BP I O/Łódź 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź).
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób biorących udział w szkoleniu oraz prawdziwość informacji zawartych
w zgłoszeniach.
4. Istnieje możliwość wystawienia faktury za udział w szkoleniu (gotówkowej lub przelewowej).
5. Uczestnicy szkoleń pokrywają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzanego szkolenia oraz z powrotem.
6. Cena szkolenia zawiera: opłatę za udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu:

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu. W takim wypadku ma obowiązek poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, Uczestnik powinien przedstawić Organizatorowi osobę, która mogłaby go zastąpić.
3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze do daty rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik/Instytucja delegująca będą zobowiązani do pokrycia całości kosztów szkolenia. Wyjątek stanowi sytuacja w której Uczestnik będzie w stanie znaleźć inną osobę na zwolnione miejsce.

Zmiana terminu szkolenia:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi, który opłacił szkolenie przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile to możliwe, udział w szkoleniu w innym terminie.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą na szkolenie.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, szczególnie
w przypadku jeśli uczestnik nie brał udziału w całości szkolenia (do wydania dyplomu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć).


Ochrona danych osobowych:

1. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Łódzki Dom Kultury z/s w Łodzi pod adresem ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Sylwia Tokarska, tel. 797 326 200, adres e-mail: s.tokarska@ldk.lodz.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Łódzki Dom Kultury w celu realizacji szkoleń w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury, do momentu odwołania zgody.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
7. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestników art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji szkolenia.
9. Dane Uczestników będą w naszym serwisie przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Reklamacje:

1. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: rakk@ldk.lodz.pl lub listownie na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Łódzki Dom Kultury.
3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny uczestnika, na co wyraża on zgodę, lub  - w przypadku reklamacji zgłoszonej listownie – na podany adres korespondencyjny uczestnika.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera szkolenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi na stronie Łódzkiego Domu Kultury: www.ldk.lodz.pl, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Wiążące dla uczestników są warunki aktualne w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego.
5. Traci moc Regulamin szkoleń organizowanych przez ŁDK w ramach RAKK z dnia 22 kwietnia 2016 r.