unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na okres 5 lat, tj. do dnia 14.04.2028 roku w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 194).

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
 1. złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. 2 lata stażu pracy na stanowiskach kierowniczych lub 2 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze kultury,
 4. złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 14.04.2028 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
II. Dokumenty składane przez kandydata:
 1. list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 2. kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 3. program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 4. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze kultury,
 6. oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

Niezłożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

III. Wymagane dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:
 1. posiadanie wykształcenia w jednej z wymienionych dziedzin: nauk humanistycznych, nauk społecznych lub sztuki,
 2. znajomość języka obcego (na poziomie komunikatywnym),
 3. znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych,
 4. wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych – doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z UE będzie dodatkowym atutem.
Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV. Zadania realizowane przez Dyrektora:
 1. kierowanie działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania,
 2. planowanie i dysponowanie środkami budżetu instytucji, prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej,
 3. zapewnianie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,
 4. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
 5. zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych i socjalno-bytowych kierowanej instytucji kultury,
 6. wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
 7. zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem instytucji, ustalanie zasad polityki personalnej oraz dysponowanie funduszem płac,
 8. współpraca z organami samorządów lokalnych, organami, organizacjami i instytucjami w zakresie realizowanych celów i zadań statutowych Łódzkiego Domu Kultury.

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 28.02.2023 r. do godz. 16:00. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 07.04.2023 r.

VII. Informacje dodatkowe:
 1. Informacji o konkursie udziela Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariat.kultura@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu,
 2. Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 3. Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/pwu/nabor-na-stanowiska-kierownicze-w-jednostkach-podleglych lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury, adres jw.,
 4. Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
 5. Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej we wskazanym przez  Komisję terminie, bez względu na przyczynę, traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko,
 6. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz o rozstrzygnięciu konkursu,
 7. Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania,
 8. Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Załączniki artykułu

program działania (Pobrań: 6)
oświadczenia ŁDK (Pobrań: 4)
kwestionariusz osobowy (Pobrań: 3)