unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Zaproszenie do składania ofert - lokal gastronomiczny

Łódzki Dom Kultury zaprasza do złożenia ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia restauracji w budynku ŁDK.
Łódzki Dom Kultury szuka Najemcy, który zaproponuje oryginalną ofertę i koncept miejsca o charakterze gastronomicznym.

Koncept ma zawierać propozycję kuchni wyrazistej i wyróżniającej się spośród oferty gastronomicznej w Łodzi, a jednocześnie dostępnej dla wszystkich (proponowana oferta jedzeniowa, cenowa oraz wystrój nie mogą być wykluczające; menu powinno zawierać co najmniej dwie pozycje wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe).

Przy wyborze ofert wzięte zostaną pod uwagę oryginalne pomysły i inwencja twórcza oferentów.

Najemca ma obowiązek zapoznania się i ustosunkowania w swojej ofercie do charakteru i specyfiki Łódzkiego Domu Kultury.

ŁDK jest otwarty na propozycje, w jaki sposób połączyć funkcjonowanie restauracji na terenie ŁDK z działalnością ŁDK.

ŁDK zastrzega sobie prawo do merytorycznej obsługi galerii w sali restauracyjnej.

Dodatkowym atutem oferty będzie:
 •  przedstawienie propozycji działań promocyjnych, marketingowych, sprzedażowych oraz barterowych, które stale będą wpływać na wzajemną wymianę "odbiorców": klienci restauracji stawać się będą odbiorcami oferty ŁDK, a odbiorcy oferty ŁDK będą klientami restauracji;
 • przedstawienie propozycji wizerunkowej cross promocji między Najemcą i Wynajmującym

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
 1.  Przedmiotem postępowania jest wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 216, 71 m2, wraz z kuchnią z trzema pomieszczeniami o łącznej powierzchni 33,5 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia restauracji/kawiarni.
 2. Lokal przeznaczony do wynajmu zlokalizowany jest w budynku Łódzkiego Domu Kultury, ul. Romualda Traugutta 18, na I piętrze.
 3. Najemca przeprowadzi na swój koszt i we własnym zakresie prace adaptacyjne niezbędne do uruchomienia działalności gastronomicznej.
 4. Najemca wyposaży lokal w będące jego własnością meble i urządzenia oraz sprzęt gastronomiczny, niezbędne do prowadzenia działalności gastronomicznej. Istnieje możliwość wykorzystania znajdujących się na zapleczu bufetu elementów wyposażenia stanowiących własność Łódzkiego Domu Kultury (szafki kuchenne w zabudowie, zlewozmywak).
 5. Termin przewidziany na wykonanie prac adaptacyjnych i wyposażenie lokalu w meble i sprzęt niezbędne do uruchomienia działalności gastronomicznej – 21 dni kalendarzowych od daty protokolarnego udostępnienia lokalu Najemcy.
 6. Udostępnienie lokalu Najemcy oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi niezwłocznie.
 7. Restauracja może być czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00 – 21.30.
 8. Oferta Restauracji powinna uwzględniać propozycję stałych zniżek i ofertę lunchową dla pracowników ŁDK.
 9. W pomieszczeniach będących przedmiotem najmu obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży wszelkich środków leczniczych, odurzających, alkoholu powyżej 17%.
 10. Najemca zobowiązany jest do stałego utrzymywania wynajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym i wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich bieżących remontów i konserwacji.
 11. Najemca zobowiązany jest do utrzymania porządku i codziennego sprzątania wynajmowanej powierzchni.
 12. Prawa i obowiązki stron umowy najmu precyzuje projekt umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
 3. Oferta musi zawierać:
 • nazwę, adres, NIP, REGON, numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta;
 • datę sporządzenia oferty;
 • wysokość proponowanej opłaty za najem (kwota czynszu, bez opłat za media);
 • propozycje menu obejmujące: dania śniadaniowe, obiadowe (zupy, drugie dania, dodatki), wyroby garmażeryjne (np. sałatki);
 • propozycje upustów cenowych dla pracowników ŁDK (wysokość i forma upustów);
 • informacje dotyczące posiadanego przez Oferenta doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej o charakterze podobnym do przedmiotu niniejszego postępowania;
 • oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami postępowania określonymi w ogłoszeniu oraz z treścią projektu umowy i przyjmuje określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych na bufet i uzyskał wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty.

UWAGA:
Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające koncepcję użytkowania przedmiot najmu wyłącznie na cele związane z działalnością restauracyjną korespondującą z charakterem i specyfiką działalności Wynajmującego.

Kryteria oceny oferty:
 1.  cena najmu 50%,
 2. oferta gastronomiczna 20% (innowacyjność, różnorodność, zniżki dla pracowników, imprezy specjalne),
 3. koncepcja prowadzenia restauracji 15% (dostosowanie restauracji do klienta ŁDK, połączenie funkcjonowania restauracji z ŁDK),
 4. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu restauracji 15%.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 29.10.2021

Kontakt:

Dział Administracji Łódzkiego Domu Kultury
Sławomir Dziedziński
tel. 797 326 196
e-mail: administracja@ldk.lodz.pl

Kategoria

Wiadomości