unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =

Opis projektu

Projekt pn.: „Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem, w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu” realizowany jest w terminie od lipca 2016 roku do listopada 2018 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 13 484 090,00 zł, w tym dofinansowanie EFRR
6 517 229,73 zł.

 
Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów przez stworzenie Pasażu kultury Województwa Łódzkiego obejmującego remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem ,a tym samym polepszenie warunków prowadzenia działalności artystycznej w jego obrębie oraz stworzenie nowego produktu Pasaż Kultury Województwa Łódzkiego wraz z Regionalną Informacją Kulturalną. Projekt przyczyni się do rozwoju Łódzkiego Domu Kultury oraz wzmocnienia jego wymiaru intelektualnego i kulturalnego, co przełoży się na wymierne i trwałe korzyści społeczno – gospodarcze, wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

Celami bezpośrednimi niniejszego projektu są:
- zwiększenie możliwość rozwoju silnego ośrodka kulturotwórczego w regionie łódzkim, co znacznie wzmocni jego konkurencyjność,
- podniesienie poziomu infrastruktury kulturowej poprzez inwestycje w rozbudowę ośrodka,
- tworzenie możliwości do kształtowania szerokiej oferty kulturalnej dla mieszkańców regionu łódzkiego, również przy wykorzystaniu prestiżu ŁDK w kraju, jako uznanego ośrodka artystycznego.
Realizacja projektu przyczyni się to do wzmocnienia konkurencyjności i poprawy atrakcyjności województwa. Wykorzystanie nowopowstałej infrastruktury do organizacji bezpłatnych wydarzeń artystycznych o znaczeniu regionalnym jak i krajowym zapewnią wzrost znaczenia województwa łódzkiego oraz zwiększą turystyczne zainteresowanie regionem. Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej wpłynie pozytywnie na wizerunek regionu, jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyni się do podniesienia jakości życia. W efekcie nastąpi zwiększenie i wzmocnienie znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na wzrost atrakcyjności województwa łódzkiego i Polski.

Efekty planowanego remontu Łódzkiego Domu Kultury to:
 • przywrócenie i wzbogacenie walorów architektonicznych i funkcjonalnych obiektu, efektem czego stanie się on kolejną wizytówką kulturalną Łodzi, nawiązanie do tradycji architektury międzywojennej,
 • stworzenie szczególnie atrakcyjnych i indywidualnych wnętrz (prześwit bramowy), będących symbolem ŁDK, budujących efekt identyfikacji publiczności z wyjątkowym miejscem i przestrzenią,
 • innowacyjne projektowanie przestrzeni otaczającej budynek ŁDK umożliwiające wielofunkcyjne ich wykorzystanie, czyli dostosowanie do potrzeb różnorodnych form działalności artystycznej, np. wystawy, koncerty, prezentacje artystyczne,
 • utworzenie - głównie w obrębie ciągów komunikacyjnych - przestrzeni umożliwiających nowe różnorodne działania wystawiennicze,
 • umożliwienie organizacji wystaw, spotkań i innych wydarzeń kulturalnych, z wykorzystaniem nowych możliwości przestrzennych i technicznych,
 • korekta komunikacji wewnątrz ŁDK, „wewnętrzne połączenie” dwóch wejść do budynku,
 • utworzenie wspólnej reprezentacyjnej strefy wystawienniczej (od strony ul. Traugutta), w tym uruchomienie przestrzeni bramowej dla potrzeb Pasażu Kultury,
 • zaangażowanie przestrzeni zewnętrznej budynku ŁDK dla potrzeb kultury (takie ukształtowanie wnętrza budynku, aby możliwe było zaktywizowanie strefy zewnętrznej budynku poprzez organizację wydarzeń artystycznych, wystaw, happeningów jednocześnie na tarasach w przestrzeni zewnętrznej oraz w przestrzeni wewnętrznej budynku),
 • stworzenie budynku przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do większości pomieszczeń,
 • „odzyskanie powierzchni” dla potrzeb widzów, użytkowników (które nie mogły być udostępnione, m.in. ze względu na niespełnienie przepisów bezpieczeństwa),
 • zastosowanie technologii mających wpływ na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu,
 • przebudowa istniejących instalacji, uzupełnienie nowymi rozwiązaniami.

Inwestycja stworzy możliwość rozwoju silnego ośrodka kulturotwórczego w regionie łódzkim, co znacznie wzmocni jego konkurencyjność oraz poprawi atrakcyjność turystyczną Woj. Łódzkiego.
Pasaż Kultury to produkt mający za zadanie prezentację dorobku kulturalnego oraz aktualnych produktów i wydarzeń kulturalnych 23 powiatów Województwa Łódzkiego. W ramach Pasażu Kultury powołana zostanie Regionalna Informacja Kulturalna, do której należeć będzie, m.in.:
a)  tworzenie bazy  - platformy informacyjnej
b) opracowywanie kalendarium wydarzeń kulturalnych regionu łódzkiego,
c) promowanie wydarzeń i inicjatyw z regionu.

Zakres projektu obejmuje:
 • remont elewacji budynku,
 • termomodernizację dachu budynku, ścian patio innych ścian elewacji budynku i izolację ścian fundamentowych budynku
 • przebudowę i aranżację przejścia i patio budynku, wejść do budynku – schodów i pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz zejścia do piwnicy, pasażu od strony ul. Traugutta, tarasu od strony zachodniej budynku, pozostałego terenu, w tym chodnika od strony północnej budynku.

Grupa docelowa projektu:
• mieszkańcy miasta Łodzi oraz woj. łódzkiego,
• Przedsiębiorcy,
• Turyści odwiedzający woj. łódzkie,
• Władze Regionu,
• Inwestorzy,
• Środowiska artystyczne regionu i Polski.

Zdjęcie z podpisania umowy o dofinansowanie projektu


Zdjęcie z podpisania umowy z firmą projektową DESIGN LAB.