Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

Eksperyment! wernisaż wystawy/opening reception

Eksperyment! Fotografia początku XX wieku we Lwowie oraz jej polscy i ukraińscy kontynuatorzy w XX i XXI wieku
/ Janusz Bąkowski / Władysław Bednarczuk / Maciej Bohdanowicz / Andrij Bojarov / Serhiy Bratkovsky / Krzysztof Cichosz / Danyło Figol / Mikhail Fracuzov / Maurycy Gomulicki / Roman Huk / Vlodko Kostyrko / Aleksander Krzywobłocki / Noe Lissa / Jerzy Lewczyński / Łódź Kaliska / Janina Mierzecka / Henryk Mikolasch / Jan Alojzy Neuman / Wojciech Prażmowski / Józef Robakowski / Witold Romer / Andriy Sahaydakovsky / Anastasia Starko / Oleg Voronko / Ryszard Waśko / Krzysztof Wojciechowski / Piotr Wołyński

Wernisaż: 24.11.2018, 18:00

Kuratorzy wystawy: Magdalena Świątczak, Andrij Bojarov
Galeria FF, Galeria Imaginarium, Galeria Nowa, ŁDK, ul Traugutta 18, Łódź
Oprowadzanie po wystawie z udziałem kuratorów: 25.11.2018, godz. 15.00 oraz 15.12.2018 o godz. 15.00
Galerie czynne: wtorek – sobota: 12.00–18.00 do dnia 15.12.2018


Projekt wystawy pt. „Eksperyment! Fotografia początku XX wieku we Lwowie oraz jej polscy i ukraińscy kontynuatorzy XX i XXI wieku” powstał w hołdzie lwowskim twórcom fotografii i filmu okresu międzywojennego, a jego pierwszy pokaz planowany jest w trzech galeriach Łódzkiego Domu Kultury: Galerii FF, Galerii Imaginarium i Galerii Nowej (łącznie ok. 350 m2 powierzchni wystawienniczej) w terminie 24.11–15.12.2018 roku. Organizacyjnym i ekspozycyjnym centrum projektu jest Galeria FF, która ma za sobą 35-letnie doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie działań na polu fotografii eksperymentalnej i poszukującej oraz sztuki mediów. Podczas ekspozycji wystawione zostaną prace około 30 artystów, przede wszystkim mistrzów – klasyków lwowskiej fotografii: Henryka Mikolascha, Witolda Romera, Jana Neumana, Aleksandra Krzywobłockiego, Władysława Bednarczuka, Danyła Figola i innych. Ich prace z pewnością należą do „wspólnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy i Polski”. Nadanie temu właśnie pojęciu nowego i świeżego wymiaru jest jednym z celów projektu.
Na wystawie zostaną pokazane również dzieła klasyków polskiej awangardy, między innymi takich jak: Józef Robakowski, Wojciech Prażmowski, Krzysztof Wojciechowski, Krzysztof Cichosz (założyciel Galerii FF), Jerzy Lewczyński, grupa Łódź Kaliska, a także twórców młodszego pokolenia, na przykład Macieja Bohdanowicza i Maurycego Gomulickiego.  Współcześni lwowscy artyści, na przykład Roman Huk, Serhiy Bratkovsky/Andrij Sahaydakovsky, Anastasia Starko, Oleg Voronko, Andrij Bojarov – przedstawiają prace fotograficzne i wideo, a nawet malarstwo inspirowane zarówno historią sztuki, jak i technikami cyfrowymi (Vlodko Kostyrko).
Kuratorami wystawy są Magdalena Świątczak (Galeria FF, Łódź) i Andrij Bojarov (Lwów), a swój udział w postaci napisania tekstów zaoferowali: Adam Sobota, Marek Grygiel i Bohdan Shumylovych.
Założeniem projektu jest pokazanie aktualności i witalności lwowskich eksperymentów w dziedzinie filmu i fotografii w okresie międzywojennym, a także znaczenia Lwowa jako ważnego ośrodka współczesnej sztuki europejskiej. Bardzo istotna jest widoczna tu artystyczna bliskość oraz powiązania twórców po obu stronach – umownej dla nich – granicy.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Na wystawie zostaną zaprezentowane prace z kolekcji: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Barbary Romer i innych.
Główni partnerzy projektu: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Instytut Ukraiński, Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja Arton
Partnerzy medialni: TVP Kultura, TV Toya, DOC! Photo Magazine, Magazyn Szum, Magazyn Kalejdoskop, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie.

------------------------------------------------------------------------------
Photographic exhibition:

Experiment! Photography at the Beginning of the 20th Century in Lviv and its Polish and Ukrainian Continuators in the 20th and 21st Centuries
/ Janusz Bąkowski / Władysław Bednarczuk / Maciej Bohdanowicz / Andrij Bojarov / Serhij Bratkovsky / Krzysztof Cichosz / Danyło Figol / Mikhail Fracuzov / Maurycy Gomulicki / Roman Huk / Vlodko Kostyrko / Aleksander Krzywobłocki / Noe Lissa / Jerzy Lewczyński / Łódź Kaliska / Janina Mierzecka / Henryk Mikolasch / Jan Alojzy Neuman / Wojciech Prażmowski / Józef Robakowski / Witold Romer / Andriy Sahaydakovsky / Anastasia Starko / Oleg Voronko / Ryszard Waśko / Piotr Wołyński / Krzysztof Wojciechowski

Opening reception: 24 Nov 2018, 6 PM

Curators: Magdalena Świątczak, Andrij Bojarov
Galeria FF, Galeria Imaginarium, Galeria Nowa, ŁDK, ul. Traugutta 18, Łódź
Curators’ tours: 25 Nov 2018, 15:00 and 15 Dec 2018, 15:00
Opening times: Tuesday to Saturday: 12:00–18:00

A homage to Lviv photographers and filmmakers of the interwar period, the exhibition Experiment! Photography at the Beginning of the 20th Century in Lviv and its Polish and Ukrainian Continuators in the 20th and 21st Centuries will first be presented at three galleries of the Łódzki Dom Kultury: Galeria FF, Galeria Imaginarium and Galeria Nowa (ca. 350 sqm of exposition space altogether) from 24 November to 15 December 2018. The organisational and expositional centre of the project is the Galeria FF, a venue with 35-years’ experience and considerable achievement in the field of experimental and exploration photography as well as media art. The show will comprise works by about 30 artists, mostly eminent photographers active in Lviv: Henryk Mikolasch, Witold Romer, Jan Neuman, Aleksander Krzywobłocki, Władysław Bednarczuk, Danylo Figol and others. Their works are surely part of the “shared cultural heritage of Ukraine and Poland.” One of the objectives behind this project is to provide a new and fresh dimension to this concept.
Visitors will also get the chance to view works by classic avant-garde artists from Poland, including Józef Robakowski, Wojciech Prażmowski, Krzysztof Wojciechowski, Krzysztof Cichosz (founder of the Galeria FF), Jerzy Lewczyński, the Łódź Kaliska group, as well as younger artists, for instance Maciej Bohdanowicz and Maurycy Gomulicki. Contemporary artists from Lviv, including Roman Huk, Serhij Bratkovsky/Andrij Sahajdakovsky, Anastasija Starko, Oleg Voronko, Andrij Bojarov will contribute their photographic and video works, and even paintings inspired by both art history and digital techniques (Vlodko Kostyrko).
The exhibition is curated by Magdalena Świątczak (Galeria FF, Łódź) and Andrij Bojarov (Lviv), accompanying essays are authored by Adam Sobota, Marek Grygiel and Bohdan Schumylovych.

The project is meant to highlight the topicality and vitality of the experiments conducted in Lviv in the domains of film and photography in the period between the two world wars, as well as the importance of Lviv as a centre of contemporary European art. Crucial here are the obvious artistic connections and relationships between artists on either side of the border – an arbitrary one for them.
Co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture.
Works displayed at the exhibition come from collections of the following institutions and individuals: Muzeum Sztuki in Łodzi, National Museum in Wrocław, Museum of Photography in Kraków, the Romer Family and others.
Main Project Partners: Museum of Photography in Kraków, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Instytut Ukraiński, Ambasada Ukrainy, Arton Foundation.
Media Partners: TVP Kultura, DOC! Photo Magazine, Magazyn Szum, Magazyn Kalejdoskop, Toya TV, Center for Urban History of East Central Europe.


  • 24-11-2018 godz 18:00